Condicions generals de lloguer per autocaravanes

Apreciat client, la seva part contractant es el corresponent centre de lloguer que li entrega el vehicle, al formalitzar el contracte per la reserva d’una autocaravana, les següents condicions de lloguer formaran part del contracte que tingui lloc entre les parts contractants i Menorca a Kayak S.L. (Camper Menorca), és a dir, el corresponent centre de lloguer (d’ara endavant, l’arrendador) i vostè (d’ara endavant, l’arrendatari).

Us preguem llegiu amb atenció aquestes condicions generals.

 1.1 Únicament son vàlides les següents Condiciones Generales de Menorca Camper, els socis i llicenciataris (d’ara endavant, l’arrendador). No s’admeten aquelles condicions de l’arrendatari que difereixin o siguin contràries a les condicions generals de l’arrendador. Aquestes últimes també seran vàlides quan l’arrendador llogui sense reserva l’autocaravana l’arrendatari, tot i conèixer les condicions divergents de l’arrendatari.

      1.2 L’objecte del contracte formalitzat amb l’arrendatari és únicament el lliurament en règim de lloguer de l’autocaravana. L’arrendatari no deu les prestacions del viatge ni la totalitat d’aquestes últimes.

      1.3 En cas de reserva, entre l’arrendatari i el/els arrendador/s es formalitzarà un contracte de lloguer regit exclusivament pel dret espanyol. L’arrendatari organitzarà ell mateix el seu viatge i utilitzarà el vehicle baix la seva pròpia responsabilitat. El contracte de lloguer estarà limitat a la durada acordada. Queda exclosa la prolongació tàcita del contracte de lloguer por un període indeterminat degut a un ús continuat.

     1.4 Tots els acords entre l’arrendador i l’arrendatari es realitzaran per escrit.

 2.1 L’arrendatari i cadascun dels conductors han de tenir com a mínim 27 anys (26 anys pagant un suplement) i estar en possessió de conducció classe B amb més de dos anys d’antiguitat o el permís nacional corresponent.

En cas de no ser resident a la UE, haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional. Per poder lliurar l’autocaravana és absolutament necessari que l’arrendatari i/o el/s conductor/s presentin el carnet de conduir i el passaport/document nacional d’identitat vàlid. En cas que el lliurament es demori per no presentar aquests documents, aquest retard haurà de ser assumit per l’arrendatari. Si la documentació esmentada no es pot presentar en el moment acordat per fer el lliurament o en un termini raonable, l’arrendador estarà autoritzat a anul·lar el contracte. S’aplicaran les condicions de cancel·lació establertes a la secció 4.2. L’empresa de lloguer o les autoritats oficials poden exigir la presentació del permís de conduir internacional (en el cas dels clients no residents a la UE).

    2.2 Si al moment del lliurament de l’autocaravana llogada no es disposa del permís de conduir que es correspongui amb el vehicle llogat, es considerarà que no s’ha recollit l’autocaravana; en aquest cas s’aplicaran les condicions d’anul·lació pertinents (vegeu apt. 4.2).

    2.3 Només poden conduir el vehicle l’arrendatari i els conductors addicionals que s’hagin registrat a l’estació de lloguer.

3.1 Els preus de lloguer, es deriven de la llista de preus de l’arrendador en vigor en el moment de formalitzar el contracte. El període mínim establert de lloguer durant determinades èpoques de l’any, també es deriva de la llista de preus de l’arrendador en vigor en el moment de signar el contracte. En funció dels dies de lloguer reservats, seran vàlids els preus que apareixen a la llista per la temporada corresponent. Per cada lloguer es cobrarà un import fixe e únic per els serveis prestats, la quantia del qual també es deriva de la llista de preus de l’arrendador en vigor en el moment de formalitzar el contracte.

      3.2 Els preus de lloguer dels accessoris opcionals, es deriven de la llista de preus de l’arrendador en vigor en el moment de formalitzar el contracte.

      3.3 El lloguer mínim es de dos dies amb caràcter variable en funció de la temporada, arribant fins a un mínim de set dies.

      3.4 Els corresponents preus de lloguer inclouen: IVA, quilometratge il·limitat per lloguers, assegurança a tot risc segons la corresponent cobertura de l’assegurança (vegeu més avall apartat 11), assistència en carretera 24h.

      3.5 El període de lloguer comença amb la recollida de l’autocaravana per part de l’arrendatari al centre de lloguer i finalitza amb la recollida del vehicle per part dels empleats del centre de lloguer.

     3.6 Si l’autocaravana es torna una vegada transcorregut el temps acordat per escrit, l’arrendador cobrarà per cada hora de retard l’import de 30€/hora les tres primeres hores i 100 euros a partir de la quarta hora. L’arrendatari assumirà les despeses derivades del fet que un altre arrendatari o una altra persona faci valer els seus drets davant de l’arrendador, a causa d’un retard en el lliurament del vehicle, imputable a l’arrendatari.

     3.7 En cas de tornar el vehicle abans de que transcorri el període de lloguer contractat, s’haurà d’abonar igualment el preu íntegre del lloguer acordat contractualment.

     3.8 L’autocaravana es lliura amb el dipòsit de combustible ple i així s’ha de tornar aportant, a més, el tiquet de l’ompliment del dipòsit. En cas contrari, l’arrendador cobrarà pel combustible necessari per omplir-lo més de 30 euros de penalització. L’arrendatari correrà amb les despeses de carburant i funcionament durant el període de lloguer.

     3.9 Per tornar el vehicle en un centre diferent al de la recollida, es requerirà un acord especial amb l’arrendador i el pagament de l’import corresponent a aquest servei que es pactarà abans de la recollida de l’autocaravana.

 4.1 Les reserves només seran vinculants després de la confirmació de l’arrendador, segons l’apt. 4.2 i exclusivament per a grups de vehicles, no per a models de vehicles. Això també serà vàlid quan a la descripció del grup de vehicles s’indiqui a tall d’exemple un model concret. L’arrendador es reserva el dret de transferir el vehicle reservat pel client a una gamma igual o superior.

      4.2 Un cop l’arrendador hagi notificat per escrit la confirmació de la reserva, s’haurà de pagar l’import corresponent al dipòsit del 30% sempre que la reserva s’efectuï abans dels 50 dies de l’inici del lloguer. El pagament de l’import total de la reserva s’haurà de fer abans dels 30 dies de l’inici del lloguer. Per reserves amb menys de 30 dies d’antelació es pagarà el 100% de l’import del lloguer. A partir d’aquest moment la reserva serà vinculant per a ambdues parts. En cas que l’arrendatari no compleixi aquest termini, la reserva deixarà de ser vinculant a l’arrendador.

En cas que el client rescindeixi la reserva vinculant, aquest últim haurà de pagar les taxes d’anul·lació següents calculades a partir de la primera reserva confirmada:

 • Fins a 31 dies abans de l’inici del lloguer, 30% del preu total del lloguer.

 • Entre 30 i 15 dies abans de l’inici del lloguer, el 50% del preu total del lloguer.

 • Menys de 15 dies abans de l’inici del lloguer, 100% del preu total del lloguer.

En cas que l’arrendatari no compleixi aquest termini, la reserva deixarà de ser vinculant a l’arrendador.

En cas que el client rescindeixi la reserva vinculant, aquest últim no tindrà cap dret a recuperar el 100% de la quantitat abonada.

  5.1 El preu del lloguer previst en funció de les dates de reserva s’haurà d’abonar mitjançant el sistema de reserves online de Camper Menorca (tarjeta bancaria o Paypal) o mitjançant transferència a la compte bancària que l’arrendador facilitarà a l’arrendatari.

      5.2 Com més tard, en el moment de la recollida del vehicle, l’arrendatari haurà d’abonar la quantitat de 1.000 €, mitjançant targeta de crèdit, en concepte de fiança i com a garantia del compliment fidel de les obligacions d’aquest contracte. (MasterCard o Visa).

      5.3 En cas de reserves a curt termini (menys de 3 dies abans de la data de lloguer), el preu del lloguer vencerà immediatament.

      5.4 La fiança serà retornada després de ser examinat el vehicle per un responsable de l’empresa arrendadora, amb un màxim de 48h. En el cas de desperfectes per mal ús es determina l’import que el client haurà d’abonar. Aquest import serà deduït de la fiança dipositada, i l’arrendatari accepta el pagament de la diferència si el cost dels desperfectes supera el valor de la fiança dipositada. En cas que no sigui possible la valoració dels danys de forma immediata, l’arrendador disposarà de 60 dies per efectuar la liquidació i tornar la fiança si escau o reclamar la diferència entre aquesta i el cost dels desperfectes. En cas d’un sinistre, també es reduirà de la fiança l’import de la franquicia de l’assegurança a tot risc.

En cas que s’hagi d’abonar a l’arrendatari una compensació del preu de lloguer pagat per avançat, aquest import es tornarà juntament amb la fiança

      5.5 L’arrendatari es compromet expressament a pagar a l’arrendador:

 • Els càrrecs addicionals que s’originen si el vehicle es deixa en algun altre lloc o ciutat, sense l’autorització de l’arrendador.

 • L’import de tota mena de multes, despeses judicials i extrajudicials derivades de qualsevol infracció de tràfic o de qualsevol altre causa, que siguin dirigides contra el vehicle, l’arrendatari o arrendador, derivats del temps de vigència d’aquest contracte de lloguer, tret que s’han originat per culpa de l’arrendador.

 • En cas que per culpa de l’arrendatari fos el vehicle retingut o embargat, totes les despeses seran a càrrec seu, inclòs el lucre cessant de l’empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

 • Despeses incorregudes per l’arrendador (inclosos honoraris d’advocats i procuradors) en la reclamació de les quantitats degudes per l’arrendatari en virtut del present contracte.

 • El vehicle disposa d’una assegurança a tot risc amb franquícia. No inclou els efectes personals de l’arrendatari i els acompanyants.

 • En cas de robatori, incendi i trencament de vidres per sinistre, l’arrendatari estarà exempt de l’import de la franquícia.

 •      5.6 Si l’arrendatari es retarda els pagaments, s’aplicaran interessos per demora de conformitat amb les disposicions legals vigents.

6.1 Abans d’iniciar el viatge, l’arrendatari està obligat a seguir les instruccions que li doni el personal tècnic de l’arrendador al punt de lliurament. Així mateix s’elaborarà una acta de lliurament (Check In) on es descriu l’estat del vehicle i que hauran de signar les dues parts. L’arrendador es pot negar a lliurar el vehicle fins que no s’hagi fet la instrucció del vehicle.

      6.2 En tornar el vehicle, l’arrendatari està obligat a fer una revisió final de l’autocaravana juntament amb els empleats del punt de lloguer. S’elaborarà una acta de devolució ( Check Out), que hauran de signar l’arrendador i l’arrendatari. Els desperfectes que no constin a l’acta de lliurament, però què es detectin en el moment de tornar el vehicle, aniran a càrrec de l’arrendatari.

      6.3 Per norma general, els lliuraments dels vehicles s’efectuaran de dilluns a diumenge, de 15h a 19 hores; les devolucions de dilluns a diumenge de 09h a 12 hores del matí. Els horaris que apareguin al contracte de lloguer es consideraran els acordats prèviament.

      6.4 Els retards en la devolució, no autoritzats, seran penalitzats amb la tarifa esmentada al punt 3.6.

      6.5 Si l’arrendatari vol prolongar l’arrendament, ho ha de sol·licitar a l’arrendador amb un mínim de tres dies d’antelació a la finalització de contracte. L’eventual confirmació de la pròrroga estarà subjecta a les disponibilitats que en aquest moment tingui l’arrendador, i per tant no assumeix aquest últim cap compromís previ.

      6.6 Qualsevol alteració de les dates de lloguer haurà de ser prèviament autoritzada per l’arrendador. L’incompliment d’aquesta condició faculta l’arrendador per fer-se càrrec del vehicle o requerir-lo judicialment. L’arrendador es reserva el dret d’obtenir la devolució del vehicle, en qualsevol moment durant la vigència del present contracte, si la seva utilització contravingués allò que s’hi disposa.

      6.7 En la devolució del vehicle per finalització del lloguer, en què l’arrendatari no estigui present a la inspecció del mateix per causes imputables a ell, entrega per bústia o no disponibilitat, i s’apreciïn danys al vehicle, l’arrendatari accepta la valoració dels danys resultants de la inspecció feta pel personal de l’arrendador.

      6.8 El vehicle es tornarà net interiorment i amb els dipòsits daigües residuals i del WC buits. En cas contrari, el client haurà d’abonar 120€ en concepte de neteja interior i de 175€ per les aigües grises i del buidatge del WC químic i/o l’import del combustible més 30€.

      6.9 El fet d’omplir el dipòsit d’aigua potable amb dièsel o altre combustible, o el dipòsit de dièsel amb aigua o altre combustible implica una penalització de 1.000 €.

      6.10 El trencament o pèrdua de les claus del vehicle implicaria una penalització de 300€.

  7.1 L’arrendatari reconeix que rep el vehicle en perfectes condicions mecàniques, proveït de la documentació necessària i amb les eines, els pneumàtics i els accessoris adequats i es compromet a conservar-lo en bon estat. Així mateix es compromet a respectar en tot moment les obligacions i limitacions descrites al vigent Codi de Circulació i s’obliga a:

 • No permetre que el condueixin altres persones que no estiguin autoritzades.

 • No portar més passatgers que els especificats a la documentació del vehicle.

 • No llogar o transportar persones amb finalitats comercials i qualsevol altre ús que no estigui inclòs al contracte.

 • No transportar qualsevol tipus de mercaderia, drogues, productes tòxics o inflamables.

 • No cedir el seu ús a tercers a títol gratuït o lucratiu i no auxiliar delinqüents.

 • No cometre delictes, encara que aquests només siguin castigats segons la legislació vigent al lloc dels fets.

 • No conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia.

 • No transitar fora de la xarxa viària o en qualsevol terreny no adequat, ni participar amb el vehicle en proves esportives, de resistència, curses o altres que el puguin fer malbé.

 • No utilitzar-lo per empènyer o remolcar altres vehicles o remolcs.

 • No manipular el comptaquilòmetres, i comunicar immediatament a l’arrendador qualsevol avaria.

 • No circuleu fora de l’illa de Menorca sense l’autorització prèvia de l’arrendador.

 • Queda expressament prohibit viatjar a qualsevol país que estigui en guerra o conflictes bèl·lics.

 • Tenir el vehicle adequadament estacionat i custodiat quan no l’utilitzi i protegir-lo del deteriorament de les gelades, pedra o qualsevol altre fenomen atmosfèric susceptible de produir danys importants.

 • Queda expressament prohibit a l’arrendatari variar qualsevol característica tècnica del vehicle, les claus, panys, equipament, eines i/o accessori del vehicle, així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i/o interior, excepte expressa autorització escrita per part de l’arrendador . En cas d’infracció d’aquest article, l’arrendatari ha de córrer amb totes les despeses de reacondicionament del vehicle al seu estat original, i així mateix ha d’abonar una indemnització per la immobilització del vehicle fins a la seva reparació total.

    7.2 El vehicle s’ha de cuidar i tractar adequadament així com tancar degudament. S’han de tenir en compte les normes tècniques i les disposicions determinades per a l’ús. Cal controlar l’estat del vehicle, sobretot el nivell de l’aigua i l’oli, així com la pressió dels pneumàtics. L’arrendatari es compromet a comprovar regularment si l’autocaravana de lloguer està en perfectes condicions per circular amb seguretat.

    7.3 Està prohibit fumar al vehicle. No es poden portar animals de companyia, tret que l’arrendador hagi donat la seva autorització expressa. Les despeses de neteja, derivades de qualsevol incompliment, aniran a càrrec de l’arrendatari. Així mateix, aquest últim haurà d’assumir les despeses derivades de la ventilació o l’eliminació de l’olor de tabac, incloent-hi les pèrdues generades per la impossibilitat de llogar el vehicle durant algun temps a causa d’aquest motiu.

  7.4 Està prohibit circular en camins o calçades en mal estat que puguin causar danys als baixos del vehicle.

  7.5 En cas de comprovar que s’han infringit les disposicions anteriors Apartats. 7.1., 7.2. y 7.3, l’arrendador podrà rescindir immediatament el contracte del lloguer.

  8.1 En cas d’accident, robatori, incendi o danys causats per animals de caça, l’arrendatari ha d’informar immediatament a la policia i a l’arrendador trucant al número de telèfon del centre de lloguer (el telèfon consta al contracte de lloguer). No s’admetran les pretensions contràries.

     8.2 Mai no es reconeixerà o prejutjarà la responsabilitat del fet, llevat de la “Declaració Amistosa d’Accidents”. L’arrendatari ha d’obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que juntament amb els detalls de l’accident ha de trametre en el termini indicat a l’arrendador. Notificar immediatament a les autoritats l’accident si hi ha culpabilitat de la part contrària. El comunicat d’accident s’haurà de lliurar degudament emplenat i signat com a molt tard en el moment de tornar el vehicle a l’arrendador. El document haurà d’incloure el nom i l’adreça de les persones implicades, les dades del carnet de conduir, les dades contràries amb el nom de la Companyia Asseguradora i el número de pòlissa, les dades dels eventuals testimonis, així com les matrícules dels vehicles afectats.

     8.3 En cas de robatori o furt del vehicle, es denunciarà a l’autoritat competent immediatament, comunicant-ho i trametent còpia de la denúncia a l’arrendador, juntament amb les claus del vehicle, en un termini no superior a 24h; quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.

     8.4 Fins i tot en danys sense contrari, independentment de la gravetat, l’arrendatari haurà de redactar per a l’arrendador un ampli informe per escrit juntament amb un esbós. Si l’arrendatari no elabora l’informe – no importa quina sigui la raó – i impedeix que la companyia d’assegurances pagui els danys, l’arrendatari estarà obligat a abonar l’import corresponent en la seva totalitat.

     8.5 No abandonar el vehicle sense prendre les mesures adequades per protegir-lo i salvaguardar-lo. Contactar si és necessari amb la Companyia d’Assistència a Carretera contractada amb l’Asseguradora.

     8.6 En cas d’incompliment per l’arrendatari d’alguna d’aquestes mesures, si són aplicables, l’arrendador podrà reclamar a l’arrendatari danys i perjudicis ocasionats per negligència d’aquest, inclòs el lucre cessant de l’empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

     9.1 En queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis de l’arrendatari per defectes no imputables a l’arrendador.

      9.2 En tornar el vehicle, l’arrendatari ha d’indicar per escrit a l’arrendador els defectes que hagi detectat a l’autocaravana o el seu equipament un cop iniciat el període de lloguer. Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis en cas de defectes indicats amb posterioritat, tret que aquesta pretensió estigui motivada per un dany no evident.

10.1 El desgast mecànic normal del vehicle ho assumeix l’arrendador. Quan la durada del recorregut o l’estat de les carreteres ho aconsellin, s’han de fer les operacions de manteniment necessàries en un servei oficial de la marca del xassís-motor.

      10.2 Aturar el vehicle com més aviat millor quan s’il·lumini qualsevol testimoni que indiqui alguna anomalia en el funcionament del vehicle, havent de contactar amb l’arrendador o amb la Companyia d’Assistència concertada per l’arrendador i només amb aquesta, i dirigir-se exclusivament a un servei oficial de la marca del xassís-motor, llevat d’autorització expressa de l’arrendador.

     10.3 L’arrendatari podrà encarregar les reparacions que siguin necessàries per garantir la seguretat durant el funcionament i la circulació del vehicle en el període de lloguer i que no superin els 100 €. Per això, tan sols cal comptar amb l’aprovació de l’arrendador. Aquest últim assumirà les despeses de la reparació si se li lliura els justificants originals i de les peces canviades, sempre que l’arrendatari no respongui del dany segons l’apt. 11. Queden exclosos d’aquesta norma els danys que afectin els pneumàtics.

     10.4 En cas que una reparació d’aquestes característiques sigui necessària per un dany imputable a l’arrendador i l’arrendatari no s’encarregui de solucionar-lo, aquest últim s’haurà d’indicar sense demora a l’arrendador el desperfecte en qüestió i concedir un termini raonable per a la reparació. L’arrendador no es responsabilitzarà de les condicions especificades de cada país (p.ex. infraestructura), que comportin una demora a l’hora de fer la reparació.

     10.5 En el cas de qualsevol avaria dels elements de l’habitacle, l’arrendatari ho haurà de comunicar immediatament a l’arrendador, de qui rebrà les instruccions oportunes per a la reparació.

     10.6 En cas que sense cap culpa per part de l’arrendatari, l’autocaravana pateixi greus danys o es prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un període llarg de temps o s’hagi de retirar de la circulació, l’arrendador si tingués disponibilitat per posar a disposició de l’arrendatari en un termini raonable, un vehicle de recanvi equivalent al nombre de places o superior, quedaria exclosa una rescissió del contracte.

     10.7 En cas que sent culpa de l’arrendatari, l’autocaravana pateixi greus danys o es prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un període llarg de temps o s’hagi de retirar de la circulació, l’arrendador es pot negar a oferir un vehicle de recanvi. En aquest cas, queda exclosa una rescissió del contracte per part de l’arrendatari. Si l’arrendador tingués disponibilitat per posar a disposició de l’arrendatari un vehicle de recanvi, podrà cobrar a l’arrendatari les eventuals despeses que se’n derivin.

 11.1 Segons els principis de l’assegurança a tot risc, en cas de danys integrals, l’arrendador eximirà l’arrendatari de la responsabilitat dels danys materials, amb una franquícia de 1.000 € que haurà d’assumir l’arrendatari.

      11.2 L’arrendatari, sota cap concepte, quedarà eximit de les seves responsabilitats, civils, administratives, penals o de qualsevol índole que siguin conseqüència d’un sinistre o un comportament dolós.

      11.3 L’eximent de la responsabilitat indicada a l’apt 11.1 no tindrà efecte si l’arrendatari omet alguna de les normes indicades a tots els punts de l’apartat 8.

      11.4 L’exempció de responsabilitat indicada a l’apt. 11.1 no és procedent en cas que l’arrendatari hagi causat un dany de forma premeditada o negligent.

      11.5 Així mateix, l’arrendatari haurà de respondre en cas de comportament dolós en els casos següents:

 • Si l’arrendatari no respecta les normes i el codi de circulació vigent, del país on estigui circulant.

 • Si els danys són deguts a una conducció temerària pels efectes de les drogues i l’alcohol.

 • Si l’arrendatari o conductor, fuig en cas d’accident.

 • Si l’arrendatari, en contra de l’obligació establerta a l’apt. 8, no avisa la policia en cas d’accident, llevat que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació dels motius del dany ni en l’abast d’aquest últim.

 • Si l’arrendatari infringeix altres obligacions de l’apt. 8, excepte en el cas que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació dels motius del dany ni en l’abast d’aquest últim.

 • Si els danys es deuen a un ús prohibit a l’apt. 7.1.

 • Si els danys es deuen a una infracció de l’obligació establerta a l’apt. 7.2.

 • Si els danys els ha causat un conductor no autoritzat, qui l’arrendatari hagi deixat el vehicle.

 • Si els danys s’han provocat per no tenir en compte les dimensions del vehicle (alçada, amplada, llargada).

 • Si els danys es deuen a un incompliment de les disposicions relatives a la càrrega addicional.

     11.6 L’arrendatari respon de totes les despeses, taxes, multes i sancions relacionades amb l’ús del vehicle, que es reclamin a l’arrendador, excepte si és degut a causes imputables a aquest últim.

     11.7 En cas que hi hagi més arrendataris, aquests respondran en qualitat de deutors solidaris.

12.1 L’arrendador lliura el vehicle en perfecte estat, havent realitzat totes les verificacions i el manteniment necessari per al seu bon funcionament. No serà responsable de fallades mecàniques o avaries a causa del seu deteriorament normal, ni és responsable de despeses, retards o perjudicis d’alguna manera produïts, directament o indirectament com a conseqüència d’aquestes fallades o avaries.

     12.2 Si per causa de força major, motius fortuïts o aliens a l’arrendador, no es pogués lliurar el vehicle a la data convinguda, això no donarà dret a cap indemnització, llevat de la devolució per part de l’arrendador a l’arrendatari de la quantitat pagada en concepte de reserva.

     12.3 L’arrendador no assumeix cap responsabilitat davant de l’arrendatari, sobre l’automòbil de l’arrendatari que es trobi, en qualitat d’aparcament gratuït, a les dependències públiques durant el període de lloguer de l’autocaravana.

    12.4 L’arrendador respondrà de manera il·limitada en cas de dol i negligència greu. Si es tracta d’una negligència lleu, l’arrendatari només respon de manera limitada als danys previsibles establerts al contracte, en la mesura que infringeixi una obligació el compliment de la qual sigui especialment important per assolir l’objecte del contracte (obligació cardenal). Aquesta mesura de responsabilitat també serà vàlida en els casos en què sorgeixin obstacles per a la prestació de serveis en formalitzar el contracte.

    12.5 Seran vàlides les Condicions Generals exposades al centre de lloguer en el moment d’iniciar-se el període de lloguer.